ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. TOEPASSING EN INTERPRETATIE

Deze voorwaarden regelen alle contractuele relaties tussen DOTHÉE SA (KBO-nr. BE 0463465703) met maatschappelijke zetel te Rue de l'Industrie 47 te 5330 Assesse, België (hierna 'DOTHÉE' genoemd) en de KOPER. De algemene of bijzondere voorwaarden van de KOPER zijn niet afdwingbaar tegenover DOTHÉE. Elke door de partijen ondertekende overeenkomst veronderstelt dat de KOPER deze algemene voorwaarden aanvaardt. Alleen de in de overeenkomst of op het aankooporder vermelde of door de partijen schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden kunnen voorrang krijgen op deze Algemene voorwaarden. Afhankelijk van de context en tenzij anders bepaald, (i) verwijst het woord 'KOPER' in deze algemene voorwaarden naar elke koper, klant, cliënt, prospect, importeur, distributeur, partner of contractant; (ii) het woord 'overeenkomst' of 'order' naar elk voorstel, offerte, aankooporder (rechtstreeks of online), verkoopovereenkomst, serviceovereenkomst, licentieovereenkomst, verspreidingsovereenkomst of elke andere overeenkomst tussen de partijen; (iii) het woord 'product' naar alle coatings, verf en accessoires die door DOTHÉE worden verkocht, gedistribueerd en/of geleverd; en (iv) de 'eShop' naar de websites van DOTHÉE waar de producten worden voorgesteld of online worden verkocht. Met de ondertekening of verzending van een aankooporder via om het even welk communicatiemiddel (e-mail, post, persoonlijke ontmoeting enz.) of door te klikken op de knop 'Ik aanvaard de algemene voorwaarden' tijdens het online bestelproces via de eShop, geeft de KOPER uitdrukkelijk aan dat hij alle algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en goedgekeurd (hierna de 'Algemene voorwaarden' genoemd).

2. ORDER EN BEVESTIGING

Alle door DOTHÉE opgestelde offertes of voorstellen zijn zonder verplichting en blijven maximaal 30 dagen na documentdatum geldig tenzij anders aangegeven in de offerte. Elk schriftelijk of mondeling order of verzoek van de KOPER maakt het onmiddellijk en onherroepelijk bindend voor de KOPER. Het moet vervolgens door DOTHÉE schriftelijk worden bevestigd en wordt pas van kracht beschouwd vanaf deze bevestigingsdatum. Bij een online aankoop via de eShop wordt het order van de KOPER pas van kracht en verbindt het DOTHÉE pas wanneer het aankooporder correct is ingevuld en door DOTHÉE bevestigd is, en wanneer DOTHÉE de volledige betaling heeft ontvangen, tenzij anders overeengekomen door de partijen. Het order is finaal en kan niet meer worden gewijzigd zodra de KOPER op de bevestigingsknop drukt. Hij is dan volledig gebonden. DOTHÉE verzendt vervolgens via e-mail een samenvatting van het order, inclusief een lijst van de bestelde producten, de prijzen en deze Algemene Voorwaarden.

3. MOGELIJKHEID OM VAN EEN ORDER AF TE ZIEN BIJ ONLINE AANKOOP OF BIJ AANKOOP TER PLAATSE BIJ DOTHÉE

Alleen in het geval dat de KOPER een consument is (dus een natuurlijk persoon die bestelt voor persoonlijk gebruik) via de eShop of ter plaatse bij DOTHÉE (zoals op een beurs, bijvoorbeeld), kan hij op elk ogenblik van zijn order afzien tot maximaal 14 dagen na ontvangst van het productpakket. Dit verzakingsrecht van de KOPER kan alleen worden ingeroepen als het om standaardproducten gaat (niet gekleurd, niet aangepast aan de specifieke behoeften van de KOPER-consument) en als het hele pakket en de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en de producten zich nog in de originele verpakking bevinden. De verklaring van afstand kan aan DOTHÉE worden overgemaakt via e-mail of aangetekende brief naar het in Artikel 1 van deze Algemene voorwaarden vermelde adres. Bij een verklaring van afstand van de KOPER moet deze de producten zo snel mogelijk en op eigen kosten terugsturen, en dit steeds binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de e-mail of aangetekende brief. DOTHÉE betaalt de KOPER het betreffende bedrag terug na ontvangst van de door de KOPER teruggestuurde goederen, op voorwaarde dat aan alle vermelde voorwaarden is voldaan. Na 14 kalenderdagen worden geen producten meer teruggenomen of terugbetaald. DOTHÉE behoudt zich ook het recht voor om de terugbetaling van de teruggestuurde producten te weigeren als ze zijn geopend en/of onvolledig of beschadigd zijn, zelfs als dit aan het transport te wijten is.

4. PRIJZEN

Tenzij anders aangegeven in het order, zijn de prijzen in euro uitgedrukt, exclusief btw en alle kosten en uitgaven die niet specifiek in het order vermeld zijn.

5. BETALING

Alle betalingen moeten via bankoverschrijving en in euro worden uitgevoerd naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Alle bankkosten en -vergoedingen zijn uitsluitend ten laste van de KOPER. Bij online winkelen moet de volledige prijs onmiddellijk worden betaald via de betalingsmiddelen die op de eShop zijn toegestaan. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na controle door de betreffende bank. Als de betaling bevestigd wordt, wordt de aftrek uitgevoerd volgens de voorwaarden van de bank die de kaart van de KOPER heeft uitgegeven. DOTHÉE is op geen enkele manier aansprakelijk voor problemen die de KOPER tijdens banktransacties ervaart. In geval van een directe aankoop bij DOTHÉE (via post, e-mails, persoonlijk, enz.) moeten alle betalingen worden uitgevoerd op de rekening van DOTHÉE en dit binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomt. Alle vragen over facturen moeten met gegronde reden via aangetekend schrijven worden verzonden en dit binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Na deze termijn worden geen vragen meer behandeld en wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Als de KOPER de ontvangen facturen niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt van rechtswege en zonder formele verklaring een standaardinterest voor late betaling toegepast die 1% per maand bedraagt, met een supplement van 20% van het totale factuurbedrag en met een minimumbedrag van EUR 75 om de beheerkosten te dekken. Voor de interest wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd. De administratieve en juridische kosten voor de inning zijn volledig ten laste van de KOPER. Als één enkele betaling niet binnen de gestelde termijn is uitgevoerd, behoudt DOTHÉE zich het recht voor om zijn eigen verplichtingen op te schorten en zelfs de overeenkomst te beëindigen, waarbij het bedrijf alle al uitgevoerde deelbetalingen van de KOPER aan DOTHÉE houdt. De producten worden pas verzonden na ontvangst van de volledige verschuldigde bedragen op de bankrekening van DOTHÉE. De producten kunnen met goedkeuring van de KOPER in één lot of in verschillende loten worden verzonden. Elke verzending wordt afzonderlijk gefactureerd.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendomsrecht van de door de KOPER bestelde producten wordt pas aan de KOPER overgedragen wanneer hij de volledige prijs aan DOTHÉE heeft betaald, zelfs als de producten al aan de KOPER zijn geleverd. In geen geval mag de KOPER ze gebruiken, wijzigen, verkopen of overdragen aan een derde partij tot alle verschuldigde bedragen volledig zijn betaald. Als de verschuldigde bedragen niet volledig zijn betaald, kan DOTHÉE zijn eigendomsrecht uitoefenen en moet de KOPER toestaan dat DOTHÉE de producten zonder problemen terugkrijgt.

7. DEADLINES EN VERLENGINGEN

De deadlines voor de uitvoering van de verplichtingen van DOTHÉE zijn deze die de partijen zijn overeengekomen maar zijn niet dwingend. DOTHÉE kan alleen aansprakelijk worden gehouden als de vertraging aanzienlijk is en uitsluitend te wijten is aan zijn grove nalatigheid. De KOPER heeft niet het recht om producten te weigeren, compensatie of de beëindiging van de overeenkomst te vragen als de producten laattijdig zijn geleverd, tenzij dit te wijten is aan grove nalatigheid van DOTHÉE. Elke latere wijziging die de KOPER vraagt en die afwijkt van de oorspronkelijke overeenkomst, kan leiden tot een prijsstijging en kan de uitvoeringstermijn verlengen. De producten worden aangeboden voor zover ze in voorraad zijn. Als alle producten of een deel van de producten niet beschikbaar zijn, licht DOTHÉE de KOPER via e-mail of telefonisch in en biedt deze de keuze uit wachten, het order wijzigen of de overeenkomst kosteloos annuleren.

8. NALEVING EN GARANTIE

De producten worden vervaardigd in overeenstemming met de Belgische en Europese normen, en volgens de in de overeenkomst vermelde specificaties. DOTHÉE behoudt zich het recht voor om enkele kenmerken van de producten te wijzigen (zoals recepten en ingrediënten) en dit zonder waarschuwing aan of goedkeuring van de KOPER zolang hun verwachte kwaliteit niet in het gedrang komt. Zodra de producten beschikbaar zijn voor de KOPER, moet de KOPER ze binnen de 8 werkuren zorgvuldig controleren en duidelijke gevallen van niet-naleving waarvoor DOTHÉE verantwoordelijk is, aan DOTHÉE melden. DOTHÉE garandeert dat de producten tijdens hun levensduur geen onzichtbaar materiaal of fabricagefouten/defecten bevatten waarvoor het verantwoordelijk is, op voorwaarde echter dat zulke defecten niet te wijten zijn aan een externe oorzaak, wijziging, misbruik, verwaarlozing, gebruik in strijd met de door DOTHÉE geleverde technische handleiding of technisch gegevensblad, onredelijk gebruik, transport, laden/downloaden, abnormale temperaturen of vochtigheid, vuil of op een andere ongepaste manier, opzettelijk of anders, veroorzaakt door de KOPER of een derde partij. Als er fouten/defecten zijn die worden gemeld volgens de voorwaarden van de twee laatste paragrafen, dan moet DOTHÉE de defecte producten volledig of gedeeltelijk vervangen. De vervangen producten worden samen met zijn volgende order naar de KOPER verzonden, tenzij anders overeengekomen door de partijen. Er zijn geen andere garanties van toepassing, of die nu statutair, schriftelijk, mondeling, uitdrukkelijk, impliciet zijn, inclusief en zonder beperking de garanties over de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel bijvoorbeeld, of anders.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

DOTHÉE is en blijft de enige eigenaar en begunstigde van alle huidige en toekomstige intellectuele rechten, wat deze ook zijn, met betrekking tot de merknamen, logo's, ontwerpen, grafische ontwerpen, documenten, handleidingen, producten, onderdelen, concepten, knowhow, productiemethoden, originele ideeën betreffende de producten, ongeacht of ze beschermd of geregistreerd zijn. De KOPER gaat ermee akkoord de producten niet na te maken of te vervalsen, geen identieke of soortgelijke producten op de markt te brengen, geen aanvraag of registratie in te dienen voor handelsmerken, logo's of modellen die in het algemeen op een intellectuele eigendom voor een van deze elementen wijzen, en niet de labels van de producten te verwijderen die hij op welke wijze ook heeft verkregen.

10. VERTROUWELIJKHEID

Alle documenten en informatie, zonder beperking, door DOTHÉE aan de KOPER gegeven of getoond, productiemethoden en -technieken met betrekking tot de producten, prijzen, commerciële en financiële voorwaarden en kosten blijven strikt vertrouwelijk. Tenzij deze informatie al op volledig wettelijke manier tot het openbaar domein behoort, mag de KOPER ze in geen enkel geval, zelfs niet na de volledige uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden bekendmaken of meedelen of er voor zichzelf of voor een derde partij gebruik van maken, tenzij voor de strikte uitvoering van de overeenkomst.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Met betrekking tot de producten: DOTHÉE is in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik, de behandeling of opslag van de producten.

11.2. Over de informatie met betrekking tot de producten: Alle teksten, informatie, video's en foto’s die DOTHÉE toont of geeft (brochures, productbladen, webpagina's, eShop, enz.) zijn louter ter informatie. Ze zijn niet contractueel en binden DOTHÉE niet. Ze zijn niet volledig noch exhaustief. DOTHÉE is in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve lijst) voor onder meer: - de invoering van computervirussen op het internet; - schade veroorzaakt door computerhacking; - gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of permanente onderbreking van de toegang tot de eShop of van de beschikbaarheid van de producten; - computercrash; - problemen met navigatie, bugs of langzame server; - het downloaden van een bestand dat de computerapparatuur van de KOPER beschadigt of gegevensverlies veroorzaakt.

11.3. Als DOTHÉE aansprakelijk wordt geacht, is het alleen aansprakelijk voor rechtstreekse schade die uitsluitend door zijn grove nalatigheid is veroorzaakt, met uitsluiting van alle andere schade waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, een stijging van de algemene kosten, winstverlies, verlies van klanten, verlies van verwachte besparingen of elke andere onrechtstreekse schade of elk ander onrechtstreeks verlies. Het totale bedrag van de schade waarvoor DOTHÉE aansprakelijk is, mag niet meer dan 10% van de waarde van de overeenkomst bedragen.

12. MOMENTANE OF DEFINITIEVE ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT ESHOP

DOTHÉE behoudt zich het recht voor om de eShop of zijn activiteit en toegang voor sommige of alle producten te onderbreken, en dit op elk tijdstip, kortstondig of permanent, zonder rechtvaardiging, melding en/of compensatie.

13. NIEUWSBRIEVEN

Door op de knop 'Ik ga ermee akkoord nieuwsbrieven van DOTHÉE te ontvangen' te klikken, gaat de KOPER er uitdrukkelijk mee akkoord om deze regelmatig in zijn mailbox te ontvangen. Elke nieuwbrief bevat een URL waarmee de KOPER op elk ogenblik zijn abonnement op de nieuwsbrieven kan stopzetten. De afmelding is gratis en wordt onmiddellijk van kracht.

14. PERSOONSGEGEVENS EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De KOPER gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de persoonlijke/privégegevens (over hem als natuurlijk persoon) die de KOPER op het orderformulier van de eShop noteert of die de KOPER aan DOTHÉE meedeelt (telefonisch, via e-mail enz.), door DOTHÉE worden gebruikt om de orders te verwerken en de communicatie te verbeteren en te personaliseren, waaronder de nieuwsbrieven of e-mails waarvoor de KOPER zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. DOTHÉE gebruikt de persoonsgegevens van de KOPER niet voor andere doeleinden dan deze die de Algemene voorwaarden voorzien. Behalve wanneer de KOPER er uitdrukkelijk mee akkoord gaat, onthult DOTHÉE nooit persoonsgegevens van de KOPER aan derde partijen, met uitzondering van (i) bedrijven of personen die in naam van DOTHÉE of onafhankelijk diensten verlenen zoals verwerkingen van betalingen via kredietkaart, Paypal of sms, transport van producten enz.; (ii) het bedrijf dat of de persoon die het bedrijf DOTHÉE geheel of gedeeltelijk overneemt; of (iii) gerechtelijke instanties die er toegang tot nodig hebben. Zodra de KOPER de eShop bezoekt, registreert DOTHÉE bepaalde informatie (met name dankzij 'cookies', alfanumerieke identificatiecodes die de browser van de KOPER op de harde schijf van de KOPER plaatst). De informatie die DOTHÉE verzamelt, omvat het IP-adres van de KOPER (dat de computer van de KOPER met het internet verbindt), de ontvangst- en leesbevestiging van e-mails tussen de KOPER en DOTHÉE, de verbindingsgegevens, e-mailadressen, het wachtwoord op de eShop, het type browser, besturingssysteem en platform, de ordergeschiedenis en de URL-tracking op de eShop. De KOPER kan cookies weigeren of uitschakelen in 'Help' in de werkbalk van de browser van de KOPER. DOTHÉE raadt dit echter niet aan om de orders van de KOPER op de eShop optimaal te houden. DOTHÉE spant zich in om de persoonsgegevens van de KOPER te beschermen tijdens overdrachten en het gebruik van de eShop. DOTHÉE maakt gebruik van Secure Sockets Layer Software (SSL) die de door de KOPER ingevoerde informatie versleutelt voordat deze naar DOTHÉE wordt verzonden. Als de KOPER een computer deelt, moet de KOPER zich na elk gebruik afmelden. De gegevens en andere informatie van de KOPER worden door DOTHÉE bijgehouden. De KOPER kan ze op elk ogenblik gratis inkijken door dit zonder rechtvaardiging te vragen via het in artikel 1 van deze Algemene voorwaarden vermelde adres. De KOPER heeft het recht om op elk ogenblik en gratis elke wijziging, correctie of wissing van zijn persoonsgegevens uit de databank van DOTHÉE te vragen, evenals de onmiddellijke stopzetting van de ontvangst van e-mails en andere communicatie van DOTHÉE.

15. OVERMACHT

De partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van contractuele verplichtingen als dit te wijten is aan gevallen van overmacht die niet konden worden voorzien bij de ondertekening van de overeenkomst, noch konden worden verhinderd of te boven worden gekomen, zelfs als de gebeurtenis de uitvoering van de overeenkomst niet onmogelijk maar louter aanzienlijk moeilijker of duurder maakt. Overmacht omvat brand, staking, ongeval, ziekte, pandemie, natuurramp, vernietiging van fabrieken of apparatuur, computerbugs, wijzigingen in IT-omgevingen, algemeen tekort aan voorraad of transportmiddelen, vertraging of niet voldoen aan de verplichtingen door de leveranciers of onderaannemers van DOTHÉE. In zulke omstandigheden moet de in gebreke blijvende partij de andere partij zo snel mogelijk schriftelijk inlichten over de situatie. De verplichtingen van de partijen die wegens overmacht onmogelijk kunnen worden uitgevoerd, kunnen tijdelijk opgeschort worden of herzien worden. Als het geval van overmacht langer dan 6 maanden aanhoudt, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd, zonder enige compensatie, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

16. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

DOTHÉE kan de overeenkomst op elk ogenblik en zonder melding aan of compensatie voor de KOPER beëindigen of zijn verplichtingen opschorten, van rechtswege en zonder kennisgeving: - als de KOPER een van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, of als blijkt of de kans bestaat dat hij een van zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen, zelfs als dit gebeurt vóór het einde van de uitvoeringstermijn van de verplichting. In dit geval zijn alle betalingen die door de KOPER uitgevoerd of verschuldigd zijn, definitief verworven door DOTHÉE, onverminderd extra schadevergoedingen en intresten als de totale waarde van de door DOTHÉE geleden schade hoger blijkt te zijn. - in het geval van onvermogen, faillissement, insolventie, de onmogelijkheid om betalingen uit te voeren, een verzoek tot betalingsuitstel, vrijwillige of verplichte gerechtelijke reorganisatie, of elke andere gebeurtenis die de financiële moeilijkheden van de KOPER aantoont. - als DOTHÉE zijn activiteiten stopzet of zijn professionele activiteiten drastisch wijzigt. - in het geval van een overmacht die langer dan 6 maanden aanhoudt. Als de KOPER de overeenkomst beëindigt zonder opzettelijke grove nalatigheid van DOTHÉE, dan heeft DOTHÉE automatisch recht op een forfaitaire compensatie ter waarde van 50% van de beëindigde overeenkomst, onverminderd schadevergoedingen en intresten als de totale waarde van de door DOTHÉE geleden schade hoger blijkt te zijn.

17. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De partijen komen overeen om elk geschil betreffende de overeenkomst, of betreffende een latere wijziging ervan, in der minne te regelen. Als dit niet mogelijk is binnen de maand volgend op het begin van het geschil, raadplegen de partijen de voorschriften van CEPANI (www.cepani.be), in het kader van bemiddeling in elk geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst of dat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt. Deze bemiddeling moet plaatsvinden in Namen (België) en in het Frans als de KOPER Franstalig is, of in het Engels als de KOPER niet Franstalig is. Als de KOPER echter een consument is, kan hij een beroep doen op de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl). Als de bemiddeling niet tot een vergelijk leidt, of als de partijen overeenkomen om het bemiddelingsproces te stoppen, wordt elk geschil, elke onenigheid of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst, beslecht door de hoven en rechtbanken van Luik – Afdeling Namen (België).

18. OVERLEVING

De verplichtingen in de onderdelen 'Referenties van de KOPER', 'Intellectuele eigendom', 'Vertrouwelijkheid', 'Beperking van aansprakelijkheid' blijven geldig na annulering, beëindiging of nietigheid van elke overeenkomst tussen de partijen.